Daně - užitečné informace

Daně

Kdo platí daň při prodeji nemovitosti? Platí se nějaká daň při dědictví nebo při darování nemovitosti? Kdy se daň z nabytí platit nemusí? Na jaké další daně dát pozor při prodeji?

(Tyto odpovědi jsou maximálně zjednodušené a vždy záleží na konkrétním případu.)

Kdo platí daň při prodeji nemovitosti?

 • Dle Zákona 254/2016 Sb. S účinností od 1.11.2016 je Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci a v současné době je tato daň 4 %. Za úplatné nabytí se považuje také směna a vzájemné darování uvedených nemovitých věcí.

Platí se nějaká daň při dědictví nebo při darování nemovitosti?

 • Od roku 2014 je dědická daň zrušena. Bezúplatná nabytí majetku z dědictví nebo z odkazu jsou předmětem daní z příjmů. Bezúplatné příjmy z dědictví nebo odkazu se od daně osvobozují.
 • Darovací daň je od roku 2014 také zrušena. Bezúplatná nabytí majetku darem jsou předmětem daní z příjmů. Osvobozeny jsou jenom některé skupiny v zákonem daných případech.

Kdy se daň z nabytí platit nemusí?

Daň z nabytí nemovitosti se neplatí:

 • Při prvním nabytí pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu
 • Při prvním nabytí jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívanou společně s bytem (Bytová jednotka však musí být v nové stavbě bytového domu, nebo musí vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou. Abyste daň z nabytí nemovitých věcí neplatili z výše uvedených nemovitostí, musíte nemovitost začít užívat nejpozději do 5 let od kolaudace.)
 • U družstevních bytů, družstevních garáží, sklepů a komor, pokud jste nájemci
 • Z vlastního bytu, který je ve vlastnictví právnické osoby a tato právnická osoba vznikla za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá, je nájemcem této jednotky, je členem této právnické osoby a podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami.

Na jaké další daně si dát pozor?

Daň z příjmu

Obecně každý zisk podléhá dani z příjmu (prodal jsem za víc, než jsem nakoupil)

Osvobozeny od daně jsou příjmy z prodeje:

a) rodinného domu a souvisejícího pozemku,

b) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v nich měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem:

 • nejméně po dobu dvou let bez dalších podmínek nebo
 • po dobu kratší než dva roky za podmínky, že použije či použil získané prostředky na uspokojení své nové bytové potřeby

V ostatních případech prodeje nemovitých věcí (pozemky bez staveb i se stavbami, samostatné nemovité věci jako rekreační stavby, nebytové prostory apod., ale současně také rodinné domy, jednotky, včetně společných částí domu a souvisejících pozemků, u kterých není splněna podmínka pro osvobození dle předchozího bodu) jsou příjmy osvobozeny od daně, pokud prodávající nemovitou věc vlastní déle než pět let, tzn. Doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let. (U majetku nabytého zděděním od příbuzného v řadě přímé, např. rodiče nebo od manžela, manželky, se doba vlastnictví prodávajícího a doba vlastnictví zůstavitele sčítá.)

 

Daň z nemovitých věcí

 • Prodávající, pokud přestane být poplatníkem daně z nemovitých věcí proto, že v průběhu zdaňovacího období prodal poslední nemovitou věc v územním obvodu téhož finančního úřadu, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
 • Kupující se k 1. 1. následujícího roku po koupi nemovité věci stává novým poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek. Je povinen do 31. 1. podat místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitých věcí.

Stáhněte si zdarma

Jak (ne)prodat svoji nemovitost

zpracováním osobních údajů